Regulamin

SPIS TREŚCI:

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2. DEFINICJE.

3. WARUNKI OGÓLNE.

4. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA JEJ.

5. REKLAMACJE.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

7. KOSZTY PRZESYŁKI.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§1. Postanowienia Ogólne.

Sklep internetowy www.dermaks.eu prowadzony jest przez Annę Stręk prowadzącą działalność Kosmetyka Profesjonalna Dermaks wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą:

Adres: Zesłańców Sybiru 4/34A, Lublin 20-008

NIP: 7131434412

Regon: 060500434

TELEFON: (+48) 695 826 801

Adres poczty elektronicznej: kontakt@dermaks.eu

§2. Definicje.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

Firmę kurierską;DPD

InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.dermaks.eu

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§3. Warunki ogólne.

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§4. Zawarcie umowy i realizacja.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

dodanie do koszyka produktu;

wybór rodzaju dostawy;

wybór rodzaju płatności;

wybór miejsca wydania rzeczy;

złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku zamawiam

Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia

Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 5-6 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§5. Reklamacje.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz .U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie do 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym.

 1. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
  Zwrot należy uzgodnić e-mailem: kontakt@dermaks.eu
 2. Ważne jest dołączenie dowodu zakupu, który otrzymałeś wraz z przesyłką lub numeru zamówienia. Jeżeli rachunek został wystawiony na więcej niż jedną sztukę, proszę odesłać ksero, a oryginał zachować dla siebie.
 3. Podstawowym warunkiem wymiany towaru jest jego idealny stan. Jakiekolwiek ślady użytkowania uniemożliwiają wymianę bądź zwrot (pudełko bądź opakowanie foliowe jest także częścią towaru, więc należy je zwrócić w stanie nienaruszonym).
 4. Pieniądze za zwrócony towar otrzymasz przelewem na wskazane przez Ciebie konto w ciągu 7 dni od daty przyjęcia i zatwierdzenia przez nas zwrotu.
 5. Nie przyjmujemy paczek odesłanych na nasz koszt oraz paczek odesłanych za pobraniem.
 6. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów zarówno do, jak i od Klienta.

§6. Prawo do odstąpienia od umowy.

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć pod adresem kontakt@dermaks.eu  lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§7. Koszty dostawy.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia .

 1. Wysyłkę towaru realizujemy za pośrednictwem , firmy kurierskiej DPD, oraz paczko matów In Post.
 2. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówionego towaru ul. Zesłańców Sybiru 4/34A w Lublinie (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu).
 3. Zakupy są pakowane w sposób profesjonalny, a co za tym idzie, gwarantujący, iż przesyłka dotrze w stanie nienaruszonym.

Koszty przesyłki za zakupiony towar wynoszą:

 

Przesyłka kurierska:
– przesyłka kurierska – 18,00 zł

Przesyłka kurierska za pobraniem-26zł

Paczkomat IN POST– 13 zł

IN POST KURIER– 14.99 zł

Odbiór osobisty:
– bez opłat – 0,00 zł

Koszt przesyłki doliczany jest automatycznie do koszyka zakupów (po wybraniu odpowiedniej opcji).

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktów na naszym magazynie i wynosi standardowo od 2-5 dni roboczych.

§8. Postanowienia końcowe.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne  podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będa powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przesądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 2018-05-29